ContactContactContactKontakt
Wat wij biedenCe que nous proposonsWhat we offerWas wir Sie bieten
CampingCampingCampingCampingplatz
Bed & BreakfastChambre et Table d'hôtesBed & BreakfastBed & Breakfast
AppartementenGîtesApartmentsAppartements
Wie zijn wij?Qui sommes-nous?Who are we?Wer sind wir?
Waar zijn wij?Où sommes-nous?Where are we?Wo sind wir?
OmgevingEnvironsIn the vicinityUmgebung
ActiviteitenActivitésActivitiesAktivitäten
GastenboekLivre d'OrGuestbookGästebuch
Site logo

Omgeving

Environs

In the vicinity

Umgebung

De Franche-Comté ligt in het oosten van Frankrijk en grenst aan de westkant aan Bourgondië en aan de oostkant aan Zwitserland. De Franche-Comté bestond lange tijd uit dicht, ondoordringbaar bos. De bergen in de Franche-Comté bestaan uit kalksteen die rijk zijn aan fossielen. Deze regio is rijkelijk voorzien van meren en rivieren, spectaculaire kloven, grotten en watervallen.


In de Franche-Comté zijn vooral de verschillende soorten kaas en gerechten zoals fondue beroemd. Regionale kazen zijn de Comté, die lijkt op de Zwitserse Gruyère, Morbier met een tamelijk fruitige smaak, Vacherin heeft een zachte smaak en Cancoillotte is een zachte kaas met een hele fruitige smaak. De charcuterie is ook fantastisch hier. Probeer eens Brési (gerookt rundvlees), gekookte Morteau worstjes en Luxeuil ham. Zoetwatervis zoals forel, zalm, snoek en baars vormen vaak de basis voor lokale specialiteiten. De Franche-Comté heeft ook een aantal wijngaarden waar rode, witte, rosé en de unieke vin Jaune (gele wijn) geproduceerd wordt. Een specialiteit van de Franche-Comté is de Hypocras, een rode wijn met suiker en kruiden. Verder treft u ook een ruime hoeveelheid alcools blancs of Eaux de Vie aan, sterke dranken met fruit of bessensmaak. De bekendste is de Framboise, gemaakt van framboos.


In de Franche-Comté zijn veel bezienswaardigheden en kun je verschillende activiteiten ondernemen.
Arbois: Pittoresk gelegen tussen de wijngaarden. Louis Pasteur heeft hier zijn jeugd doorgebracht. Het Maison de Pasteur is precies bewaard gebleven zoals het was. U ziet hier zijn bezittingen, zijn laboratorium en zijn instrumenten. In het Musée de la Vigne et du Vin leert u veel over de lokale wijnen.
Belfort: Het symbool van Belfort is een enorme leeuw gemaakt van rode zandsteen. De leeuw van Belfort is opgericht ter nagedachtenis aan het verzet in Belfort gedurende de Frans-Pruisische oorlog en is gemaakt door de beeldhouwer Frédéric-Auguste Bartholdi (die eveneens de beeldhouwer was van het Vrijheidsbeeld). Boven de leeuw staat op een hoge rots een 13e eeuws kasteel, dat gebouwd is door Vauben. Het Musée d’Art et d’Histoire is hier gevestigd. Hier ziet u voorbeelden van de oorspronkelijke vestingwerken, stadswallen en een collectie schilderijen.
Besançon: De strategische ligging van Besançon werd als eerste onderkend door de Romeinen die hier een nederzetting bouwden. De Romeinse Grand Rue is nog steeds de hoofdstraat met aan beide zijden van de straat 16e-, 17e- en 18e-eeuwse herenhuizen (Victor Hugo is geboren op nummer 140). Vanaf de Citadel heeft u een prachtig uitzicht over de stad en hier bevinden zich ook drie musea. Die musea zijn gewijd aan de geschiedenis, regionale folklore en het Franse verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. In de klokkentoren van de Cathédrale St.-Jean hangt een fabuleuze 19e-eeuwse astronomische klok, het Horloge Astronomique, met duizenden bewegende deeltjes die net voor het hele uur in beweging komen. In het Musée des Beaux- Arts et Archéologie bevindt zich één afdeling die speciaal gewijd is aan de lange traditie van het klokken en horloges maken, waar Besançon om bekend staat. In juli en augustus kunt u een rondvaart maken op de rivier vanaf Pont de la République.
Dole: Deze vrij drukke stad ligt boven op een heuvel en kijkt uit over de Riber Doubs. Het heeft een mooi oud centrum met smalle straatjes, pleinen en huizen uit de 15e tot de 18e eeuw. Het Maison Natale de Pasteur, het geboortehuis van Louis Pasteur, is nu een museum. Het laat belangrijke gebeurtenissen uit zijn leven zien en wat hij in wetenschappelijk opzicht bereikt heeft.
Salins-les-Bains: Deze plaats ligt in het dal van de rivier Furieuse en staat op de werelderfgoedlijst van Unesco. Het stadje staat bekend om zijn zoutwaterbronnen die sinds de Romeinen al gebruikt worden voor medicinale doeleinden. Wilt u graag meer weten over de zoutindustrie, dan kunt u het beste een bezoek brengen aan één van de zoutfabrieken in dit gebied. Hier worden regelmatig rondleidingen gehouden (250 m onder de grond).
Zwitserland: Zwitserland ligt op minder dan 2 uur rijden. Als u via de Col de la Faucille rijdt, dan kunt u genieten van een prachtig uitzicht over Genève, het meer van Genève en de Mont Blanc.

Le Franche-Comté est situé dans l'est de la France, en bordure de la côte ouest de la Bourgogne et de l'est de la Suisse. La Jurassic fut longtemps en forêt dense et impénétrable. Les montagnes du Jura sont constitués de calcaire riche en fossiles. Cette région est riche en lacs et rivières, gorges spectaculaires, des grottes et des cascades.


Dans le Franche-Comté sont essentiellement différents types de fromages et de plats comme la fondue célèbre. Fromages régionaux sont le comte, ressemblant Gruyère suisse, Morbier avec un goût assez fruité, Vacherin a une saveur douce et cancoillotte est un fromage à pâte molle avec un goût très fruité. La charcuterie est fantastique ici. Essayez bresi (de boeuf fumé), saucisses cuites et Morteau jambon de Luxeuil. Poissons d'eau douce comme la truite, le saumon, le brochet et la perche sont souvent à la base de spécialités locales. Le Jura a également plusieurs vignobles qui sont rouge, blanc, rosé et vin unique, Jaune (vin jaune)est produite. Une spécialité du Jura est Hypocras, un vin rouge avec du sucre et des épices. En outre, vous trouverez également une grande quantité de blancs hors quota ou Eaux de Vie de fortes boissons aux fruits ou saveur de petits fruits. La plus connue est la Framboise, de framboises .


Dans le Franche-Comté existe de nombreux sites et vous pouvez prendre part à diverses activités.
Arbois: pittoresque situé entre les vignobles. Louis Pasteur a passé son enfance ici. La Maison de Pasteur a été conservé tel qu'il était. Vous pouvez voir ses biens, son laboratoire et ses instruments. Le Musée de la Vigne et du Vin, vous apprendrez beaucoup de choses sur les vins locaux .
Belfort: symbole Belfort est un énorme lion en grès rouge. Le Lion de Belfort a été créé en mémoire de la résistance à Belfort lors de la guerre franco-prussienne et a été conçu par le sculpteur Frédéric -Auguste Bartholdi (qui était aussi le sculpteur de la statue de la Liberté). Au-dessus du lion se dresse sur un rocher élevé un château du 13ème siècle, qui a été construit par Vauben. Le Musée d' Art et d'Histoire se trouve ici. Voici des exemples de fortifications originales, des remparts et une collection de peintures .
Besançon: L'emplacement stratégique de Besançon a été reconnu par les Romains qui ont construit un règlement ici. Le Roman Grand Rue est toujours la rue principale sur les deux côtés de la rue 16e, demeures des 17e et 18e siècle (Victor Hugo est né au numéro 140). De la Citadelle vous avez une vue magnifique sur la ville et sont également trois musées ici. Ces musées sont consacrés à l'histoire, le folklore local et la Résistance française pendant la Seconde Guerre mondiale. Le clocher de la Cathédrale Saint- Jean une horloge fabuleux 19ème siècle astronomique, montre Astronomique accroche avec des milliers de particules qui viennent juste pour l'heure en mouvement en mouvement. Dans le Musée des Beaux - Arts et d'Archéologie est une section spécifiquement consacrée à la longue tradition de fabrication des horloges et des montres, qui est connu pour Besançon. En Juillet et Août, vous pouvez prendre une excursion en bateau sur la rivière de Pont de la République.
Dole: C'est une ville très animée sur une colline et surplombe le Doubs Riber. Il a un beau centre historique avec des rues étroites, des places et des maisons du 15ème au 18ème siècles. La Maison Natale de Pasteur, la ville natale de Louis Pasteur, est aujourd'hui un musée. Il montre les événements importants de sa vie et de voir ce qu'il a accompli dans le domaine des sciences sociales .
Salins-les- Bains: Cet endroit est situé dans la vallée de la rivière Furieuse et sur ​​la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. La ville est connue pour ses sources d'eau salée qui ont été utilisés depuis les Romains à des fins médicinales. Voulez-vous en savoir plus sur l'industrie du sel, alors vous devriez visiter l'une des usines de sel dans ce domaine. Voici visites régulières tenues (250 m de profondeur).
Suisse: La Suisse est le moteur de moins de 2 heures. Si vous êtes sur le Col de la Faucille, vous pouvez profiter d'une vue magnifique sur Genève, le lac Léman et le Mont Blanc.

The Franche-Comté is located in the east of France, bordering the west side of Burgundy and to the east of Switzerland. Franche-Comté was for a long time a dense, impenetrable forest. The mountains in the Franche-Comté consist of limestone rich fossils. This region is rich with lakes and rivers, spectacular gorges, caves and waterfalls.


The Franche-Comté is famous for many different types of cheeses and dishes such as fondue. Regional cheeses are the Comte, resembling Swiss Gruyere, Morbier with a rather fruity flavor, Vacherin which has a mild flavor and Cancoillotte is a soft cheese with a very fruity taste. The charcuterie is fantastic here. Try Bresi (smoked beef), cooked sausages and Morteau Luxeuil ham. Freshwater fish such as trout, salmon, pike and perch are often the basis for local specialties. Franche-Comte also has several vineyards are red, white, rosé and unique vin Jaune (yellow wine) is produced. A specialty of the Franche-Comté is Hypocras, a red wine with sugar and spices. Furthermore, you will also find a large amount of non-quota blancs or Eaux de Vie, strong drinks with fruit or berry flavor. The best known is the Framboise, made ​​of raspberry.


In the Franche-Comté there are many sights and you can take part in various activities.
Arbois: Picturesque situated between the vineyards. Louis Pasteur spent his childhood here. The Maison de Pasteur has been preserved exactly as it was. You can see his possessions, his laboratory and its instruments. The Musée de la Vigne et du Vin, you will learn a lot about the local wines.
Belfort: Belfort symbol is a huge lion made ​​of red sandstone. The Lion of Belfort was established in memory of the resistance in Belfort during the Franco-Prussian War and was designed by sculptor Frederic-Auguste Bartholdi (who was also the sculptor of the Statue of Liberty). Above the lion stands on a high rock a 13th century castle, which was built by Vauben. The Musée d'Art et d'Histoire is located here. Here are examples of the original fortifications, ramparts and a collection of paintings.
Besançon: The strategic location of Besançon was first recognized by the Romans who built a settlement here. The Roman Grand Rue is still the main street on both sides of the street-16th, 17th-and 18th-century mansions (Victor Hugo was born at number 140). From the Citadel you have a wonderful view of the city and here are also three museums. These museums are devoted to the history, local folklore and the French Resistance during World War II. The bell tower of the Cathedrale St-Jean a fabulous 19th-century astronomical clock, Watch Astronomique hangs with thousands of moving particles that just come to the hour in motion. In the Musée des Beaux-Arts and Archeology is a section specifically devoted to the long tradition of making clocks and watches, which is known to Besancon. In July and August you can take a boat trip on the river from Pont de la Republique.
Dole: This is quite a busy city on a hill and overlooks the River Doubs. It has a beautiful old center with narrow streets, squares and houses from the 15th to the 18th centuries. The Maison Natale de Pasteur, the birthplace of Louis Pasteur, is now a museum. It shows important events in his life and see what he has achieved in the social sciences.
Salins-les-Bains: This place is situated in the valley of the river Furieuse and is on the UNESCO World Heritage List. The town is known for its salt springs which have been used since the Romans for medicinal purposes. Would you like to know more about the salt industry, then you should visit one of the salt factories in this area. Here are regular tours held (250 m underground).
Switzerland: Switzerland is driving less than 2 hours. If you're on the Col de la Faucille, you can enjoy a magnificent view over Geneva, Lake Geneva and Mont Blanc.

Das Département Franche-Comté liegt im Osten Frankreichs und grenzt im Westen an Burgund und im Osten an die Schweiz. Das Gebiet bestand eine lange Zeit aus einem dichten und undurchdringlichen Wald.
Die Berge im Franche-Comté bestehen aus Kalkstein, die reich an Fossilien sind. Diese Region hat sehr vielen Seen und Flüssen, spektakuläre Gebirgsschluchten, Höhlen und Wasserfälle.

Im Franche-Comté sind vor allem verschiedene Arten von Käse und Gerichte wie Fondue bekannt.
Regionale Käsesorten sind der Comte (ähnlich wie die Schweizer Gruyere), Morbier (mit einem ziemlich fruchtigen Geschmack), Vacherin (milden Geschmack) und Cancoillotte (ein Weichkäse mit sehr fruchtigem Geschmack).
Der regionalen Wurstspezialitäten muss man sicherlich probieren. Versuchen Sie mal Bresi ( geräuchertes Rindfleisch) , Morteau oder Schinken von Luxeuil.
Süßwasserfische wie Forelle, Lachs, Hecht und Barsch sind oft die Grundlage für die lokalen Spezialitäten.
Die Jura hat auch mehrere Weinberge in denen Rot-, Weiß-, Roséwein und einzigartige “vin Jaune“ (gelber Wein) produziert wird.
Eine andere Spezialität des Juras ist “Hypocras“ , ein Rotwein mit Zucker und Gewürzen.
Weiterhin gibt es auch eine große Menge von “Alcools Blancs“ oder “Eaux-de-Vie“, Spirituose mit Obst (meistens Beeren) Geschmack. Die bekannteste ist “Framboise”, hergestellt aus Himbeeren.

Arbois: Malerisch gelegen zwischen den Weinbergen. Louis Pasteur hat hier seine Kindheit verbracht. Das “Maison de Pasteur“ wurde genau so erhalten wie es früher war. Sie können sein Haus, sein Laboratorium und seine Instrumente besichtigen.
In der “Musée de la Vigne et du Vin“ lernen Sie viel über die lokalen Weine.
Belfort: Das Symbol von Belfort ist ein großer Löwe, gemacht aus rotem Sandstein. Der Löwe von Belfort wurde gegründet in Erinnerung an den Widerstand während des Deutsch-Französischen Krieges und wurde vom Bildhauer Frederic -Auguste Bartholdi hergestellt (der auch der Bildhauer der freiheitsstatue ist).
Das “Musée d' Art et d' Histoire“ befindet sich in einer Burg aus den 13. Jahrhundert, das auf einem hohen Felsen gelegen ist. Die Burg wurde von Sébastien Le Prestre de Vauban gebaut. Hier finden Sie Teilen der ursprünglichen Festungsgrabe und Stadtmauer und auch einer Sammlung von Gemälden.
Besançon: Die strategische Lage von Besançon wurde zuerst von den Römern entdeckt, die hier eine Siedlung gebaut haben. Die römische “Grand Rue“ ist immer noch die Hauptstraße mit Herrenhäuser aus dem 16., 17. und 18. Jahrhundert auf beiden Seiten der Straße. (Victor Hugo wurde Haus Nr. 140 geboren).
Von der Zitadelle hat man einen wunderbaren Blick auf die Stadt und dort sind auch drei Museen. Diese Museen sind der Geschichte, dem regionalen Folklore und dem Französischer Widerstand im Zweiten Weltkrieg gewidmet.
Im Glockenturm der “Cathédrale St- Jean“ hängt eine fabelhafte astronomische Uhr aus dem 19. Jahrhundert, mit Tausenden bewegliche Teilen, die kurz vor jeder Stunde in Bewegung kommen. Das “Musée des Beaux-Arts et Archéologie” hat eine Ausstellung eingerichtet die sich speziell an die lange Tradition der Herstellung von Uhren, wofür Besançon bekannt für ist, widmet.
Im Juli und August können Sie von “Pont de la Republique“ aus eine Bootsrundfahrt auf dem Fluss machen.
Dole: Sehr belebte Stadt auf einem Hügel mit Blick auf den Fluss Doubs. Es hat eine schöne Altstadt mit engen Gassen, Plätze und Häuser aus dem 15. bis 18. Jahrhundert. “Maison Natale de Pasteur”, Louis Pasteur's Geburtsort, ist heute ein Museum. Es zeigt wichtige Ereignisse in seinem Leben und was er in wissenschaftliche Hinsicht erreicht hat.
Salins -les-Bains: Dieser Ort liegt im Tal des Flusses Furieuse und steht auf die Liste der UNESCO-Welterbestätten. Die Stadt ist bekannt für seine Salzquellen, die seit den Römern für medizinische Zwecke verwendet wird. Möchten Sie mehr über die Salzindustrie erfahren, dann sollten Sie eine der Salzfabriken in diese Gegend besuchen. Hier finden regelmäßig Führungen statt (250 m unter der Erde).
Die Schweiz: Weniger als 2 Stunden entfernt. Wenn Sie über den “Col De La Faucille” fahren, genießen Sie einen schönen Blick auf Genf, der Genfer See und Mont Blanc.

Stacks Image 4490


Het dorp Château-ChalonLe village de Château-ChalonThe village Château-ChalonDas Dorf Château-Chalon

Stacks Image 8591


Besançon met de citadel in het noorden op een heuvel. De citadel heeft naast de gebouwen en een museum, ook een kleine dierentuin.Besançon et la citadelle, dans le nord sur une colline. La citadelle est à côté des bâtiments et un musée, un petit zoo.Besançon with the citadel in the north on a hill. The citadel also has a museum and a small zoo.Besançon mit der Zitadelle im Norden auf einem Hügel. Die Zitadelle ist neben den Gebäuden und einem Museum, einem kleinen Zoo.

Stacks Image 8670


Grotten van Reculee des PlanchesGrottes de Reculee des PlanchesCaves of Reculee des PlanchesHöhlen Reculee des Planches

Stacks Image 8718

Huisdieren zijn welkom (camping).
Referenties: Le Petit FutéChambres et tables d’hôtes «Gîtes de France» - Gîtes de pêche

Les animaux de compagnie sont les bienvenus (camping).
Référencement: Le Petit FutéChambres et tables d’hôtes «Gîtes de France» - Gîtes de pêche

Pets are welcome (camping).
References: Le Petit FutéChambres et tables d’hôtes «Gîtes de France» - Gîtes de pêche

Haustiere sind willkommen (Campplatz).
Referenzen: Le Petit FutéChambres et tables d’hôtes «Gîtes de France» - Gîtes de pêche

Ons huis, uw thuis! Kirsten en Kris
Notre maison, votre maison! Kirsten en Kris
Our house, your home! Kirsten en Kris
Unser Haus, Ihr Zuhause! Kirsten en Kris

Au Camping de la Ferme - Chez Claudine
Place du village
25440 Rennes sur Loue
France
M: +33 (0)680962180
M: +33 (0)670793944